Thursday, January 24, 2013

Modern Economics

http://www.youtube.com/watch?v=e41gSuLtrOc

Ерөнхий сайдад тавьсан илтгэлээ видео хичээл болгож хийв. Мөн манай залуус өөр зарим сонирхолтой санхүү, эдийн засгийн хичээлүүд хийснийг орж сонирхож үзээрэй.